JeToTak.sk - úvodná stránka

Výber z blogov

Kam miznú regionálne rozdiely

Priepastné regionálne rozdiely Slovenska sa často spomínajú medzi najzávažnejšími problémami nášho štátu. V tejto veci sa zhoduje ...

[Štefan Domonkos]

Turecko na križovatke

Na prvý pohľad sa zdá, že život v Istanbule sa nezmenil. Na cestách sú zápchy, ľudia sa ponáhľajú na trajekt alebo na autobus. Už ...

[Joachim Becker]

Ľudské práva neonacistov aj utečencov sú rovnaké

Predvčerom bolo 10. decembra, Medzinárodný deň ľudských práv. No oslavovať toto výročie vo chvíli keď na Maďarskej hranici, v Tompe, ...

[Peter Weisenbacher]

A kde je mama?

Kríza žánru | Slovensko | Anna Göldi | 21.01.2015

_ma_small

Adopcia a výchova detí pármi rovnakého pohlavia je na Slovensku téma, ktorú by sa bez preháňania dala nazvať „horúcim zemiakom“. Iniciátori blížiaceho sa referenda vy(zne)užívajú takmer nulovú informovanosť verejnosti o takýchto rodinách, ktoré – na počudovanie mnohých - žijú aj medzi ako „neviditeľná menšina“.

V rámci predreferendovej kampane sú rodiny s rodičmi rovnakého pohlavia nazývané sociálnym experimentom na deťoch, ak nie aj horšie. Ak kedysi rodičia strašili neposlušné deti, že ich „dajú cigáňom“, dnes sa rovnakým postrachom stávajú gejovia a lesby. 7. februára to budú teda predsudky a negatívne emócie, ktoré budú viesť ruky hlasujúcich proti právu párov rovnakého pohlavia adoptovať si deti. Pretože je to vraj v záujme detí a to je najdôležitejšie. Naozaj?

Dlhodobé výskumy o situácii detí vyrastajúcich u rodičov rovnakého pohlavia dokazujú pravý opak. Deťom v rodinách gejov a lesieb sa totiž dokázateľne darí rovnako dobre ako deťom z tradičnej rodiny. Výsledky dokonca ukazujú mierne pozitíva u detí rodičov rovnakého pohlavia; tieto deti sú tolerantnejšie a menej agresívne. Na druhej strane sa takéto páry často cítia od tlakom a „dozorom“ spoločnosti a preto viac snažia byť dobrými rodičmi. Ich zlyhanie by totiž mohlo byť vykladané nie ako individuálne zlyhanie, ale ako neadekvátnosť takého typu rodiny a neschopnosť párov rovnakého pohlavia vychovávať deti.

Národná dlhodobá štúdia lesbických rodín v USA[i]

Americká národná dlhodobá štúdia lesbických rodín (National Longitudinal Lesbian Family Study), ktorá začala v USA v roku 1986, je najväčším výskumom svojho druhu. Štúdia dlhodobo sledovala 154 lesbických matiek a porovnávala ich rodiny so stavom matiek a detí z národných štandardizovaných vzoriek. Správy o sledovaných lesbických rodinách dokazujú vysokú úroveň sociálnej, školskej/akademickej a celkovej kompetencie ich detí. Ak sa vyskytli nejaké rozdiely, tieto boli skôr v prospech lesbických rodín. U týchto detí bola zaznamenaná vyššia sociálna kompetencia, menej sociálnych problémov a porušovania pravidiel, ako aj menšie sklony k agresívnemu správaniu v porovnaní s inými deťmi rovnakého veku.

Výskum vyhodnocoval aj svedectvo a výpovede samotných detí. Výsledok? Kvalita života adolescentov v tejto vzorke bola podobná ako u porovnateľnej vzorke adolescentov u heterosexuálnych rodičov.  Výpovede detí z lesbických rodín takmer u všetkých potvrdili, že ich matky im boli dobrým vzorom. Deti v odpovediach hovorili o matkách, ktoré sú „múdre, milujúce, starostlivé, veselé, krásne, silné a tešia sa zo života“. Chlapci písali zas o matkách ako „čestných, silných a múdrych“. „Moje matky sú veľmi úspešné, silné a nádherné ženy, ktoré sú šťastné a spokojné so svojim životom, a ja by som chcela byť taká ako ony“,  znela jedna z výpovedí.[ii]

Podobne tri ďalšie štúdie, uskutočnené v Spojených štátoch a Európe a zahŕňajúce lesbické matky a páry rovnakého pohlavia, nenašli pre blaho detí žiadny rozdiel v porovnaní s deťmi heterosexuálnych rodičov. Podľa vedcov je kvalita rodičovstva a ekonomické zabezpečenie dôležitejšie ako sexuálna orientácia rodičov.

Výskum Univerzity v Amsterdame[iii]

Jedna zo spomínaných dlhodobých štúdií sa uskutočnila v Holandsku.  Výskum Henny M.W. Bos z Univerzity v Amsterdame ukázal, že deťom dospievajúcim v homosexuálnych rodinách sa z psychologického hľadiska darí veľmi dobre. Rozdiely v psychike detí z tradičnej rodiny a rodiny gejov či lesieb sú minimálne. Tie, ktoré vedci odhalili, dokonca hovoria v prospech homosexuálnych rodín. „U detí vychovávaných v homosexuálnych rodinách bola objavená vyššia sebaúcta a nižšie sklony k problematickému správaniu,“ uviedla Bos na tlačovej konferencii v Bratislave, kde bola predstaviť štúdiu na pozvanie Slovenskej akadémie vied. [iv]

Údajným rizikom, ktoré sa pri výchove detí rodičmi rovnakého pohlavia vynára, je absencia vzoru opačného pohlavia. Ako však odhalil výskum Henny Bos[v], oslovené deti za svoj vzor označili inú osobu vo svojom prostredí. „Chlapci vyrastajúci v rodine lesbičiek označovali ako svoj mužský vzor napríklad strýka, dedka, kamaráta a podobne. Jednoducho, vždy si ho našli,“ uviedla Bos.

Americká sociologická asociácia

Americká sociologická asociácia (ASA) zaslala Najvyššiemu súdu USA podanie “amicus brief” popisujúci výskumy, ktoré ukazujú, že deťom párov rovnakého pohlavia sa darí rovnako dobre ako u heterosexuálnych rodičov.

“Výsledky nášho metavýskumu sú jasné,” povedal prezident ASA Cecilia Ridgeway. “Neexistuje žiadny dôkaz, že deti s rodičmi v stabilných vzťahoch osôb rovnakého pohlavia alebo opačného pohlavia sa líšia, pokiaľ ide o ich blaho. V skutočnosti je to stabilita, ponúknutá manželstvom osôb rovnakého alebo opačného pohlavia rodiča, ktorá je rozhodujúcim prínosom pre pohodu dieťaťa.”[vi]

„Ak zohľadníme vyčerpávajúce dôkazy sociálnych vied – čo ASA urobila – fakty demonštrujú, že deťom sa darí rovnako dobre, ak sú vychovávané pármi rovnakého pohlavia“, píše sa v liste ASA. „Nepodložené strachy ohľadom výchovy detí pármi rovnakého pohlavia nemôžu prevážiť tieto fakty“, tvrdia americkí sociológovia.  

Americká pediatrická akadémia

Stanovisko tejto renomovanej inštitúcie sa jednoznačne prikláňa k podpore rodín párov rovnakého pohlavia. Ako sa v stanovisku hovorí, rozsiahle dostupné údaje z viac ako 30 rokov výskumu ukazujú, že deti vychovávané homosexuálnymi rodičmi preukázali odolnosť s ohľadom na sociálne, psychologické a sexuálne zdravie, a to napriek ekonomickým a právnym rozdielom a sociálnej stigme. Súvisí to pravdepodobne s tým, že sú uchránené pred klasickým mužsko-ženským bojom o moc a postavenie v rodine. Mnohé štúdie preukázali, že detská pohoda je ovplyvnená najmä ich vzťahom s rodičmi, spôsobilosťou rodičov, pocitom bezpečnosti a sociálnou a ekonomickou podporou pre rodinu, a to bez ohľadu na pohlavie alebo sexuálnu orientáciu rodičov.

Nedostatok príležitostí pre páry rovnakého pohlavia vziať sa však pridáva na strese rodinám, čo má vplyv na zdravie a pohodu všetkých členov a členiek domácnosti. Vzhľadom k tomu, že manželstvo posilňuje rodiny a prospieva rozvoju detí, deti by nemali byť zbavené možnosti pre ich rodičov uzavrieť ho. Cesty k rodičovstvu, ktoré obsahujú umelé oplodnenie, adopciu a pestúnske rodičovstvo, by sa mali zamerať viac na kompetenciu rodičov než na ich sexuálnu orientáciu.[vii]

„Mnohé štúdie ukázali, že detská pohoda je ovplyvnená omnoho viac ich vzťahom s rodičmi, pocitom bezpečnosti pri nich, sociálnou a ekonomickou istotou ako pohlavím či sexuálnou orientáciou,“ povedal profesor pediatrie Benjamin Siegel u univerzity v Bostone.

Obdobné podporné stanoviská vydali v USA ďalšie relevantné inštitúcie ako Americká psychologická asociácia[viii] a podporu plnohodnotným manželstvám rovnakého pohlavia na základe takýchto dôkazov preukazuje aj Najvyšší súd USA.[ix]

Štúdia univerzity z Melbourne[x]

Deti vyrastajúce v rodinách párov rovnakého pohlavia sú podľa výskumníkov z melbournskej univerzity v Austrálii dokonca zdravšie a spokojnejšie než ich rovesníci z bežných rodín. „Často počúvame, že deti rodičov rovnakého pohlavia dosahujú horšie výsledky, lebo im chýba rodič jedného pohlavia, no náš výskum, ktorý sme už publikovali v časopise BMC Public Health, ukazuje niečo iné,“ hovorí vedúci výskumného tímu Simon Crouch.

Crouch a jeho tím skúmal 315 rodičov rovnakého pohlavia s celkom 500 deťmi v celej Austrálii. Asi 80 percent detí vychovávajú lesby a ostatné gejovia. Výskumníci zaznamenali u týchto detí o 6% lepší zdravotný stav, všeobecne väčšiu spokojnosť a silnejšiu rodinnú súdržnosť ako v tradičných rodinách. V emocionálnom správaní a fyzickom fungovaní nenašli žiadne rozdiely medzi deťmi z obidvoch typov rodín.

Väčšia sociálna súdržnosť v rodinách s rovnako sexuálne orientovaným rodičmi podľa Croucha vyplýva pravdepodobne z rovnomerného rozdelenia prác a zodpovednosti na rozdiel od heterosexuálnych rodín. Je oslobodzujúce, keď nemusia podliehať rodovým stereotypom, podľa ktorých matka je nositeľkou primárnej starostlivosti a otec je primárne živiteľom rodiny,“ vysvetľuje.

Tím z univerzity v Melbourne poukazuje aj na problém, ktorému rodiny s rodičmi rovnakého pohlavia čelia. Tým je stigma. Ľudia si jednoducho stále na takéto usporiadanie nezvykli a považujú ho za neprirodzené. Deti z rodín rodičov rovnaného pohlavia sú preto v školách často terčom šikanovania, čo samozrejme znižuje ich sociálnu a emočnú pohodu.

Kontroverzná štúdia z Texasu

Oproti dlhodobým kvalitatívnym štúdiám hovoriacim v prospech rodín s rodičmi rovnakého pohlavia stojí výskum Univerzity z Texasu, ktorého autorom je sociológ Mark Regnerus. V júni 2012 publikoval text[xi], v ktorom tvrdí, že  mladí dospelí vychovávaní rodičmi majúcimi homosexuálne vzťahy, sú na tom horšie ako tí, vychovávaní biologickými rodičmi v heterosexuálnych rodinách, ktorí nikdy nemali vzťahy s osobami rovnakého pohlavia. Najväčšie rozdiely sa podľa neho vyskytovali u mladých ľudí, ktorých matky mali mimomanželské lesbické vzťahy. Deti z takýchto rodín mali častejšie sociálne problémy, boli nezamestnané alebo obeťami násilia. Rodiny s otcami s homosexuálnymi sklonmi síce nevykazovali také rozdiely, ale stále boli na tom horšie ako deti z intaktných biologických rodín. 

Proti štúdii sa okamžite zdvihla vlna odporu; 200 humanitných vedcov zaslalo časopisu Social Science Research list[xii], v ktorom spochybňujú uverejnenie štúdie v takomto serióznom médiu. Podľa nich text neprešiel štandardným per-review procesom, ktorý trvá za normálnych okolnosti 2 až 3 mesiace. Regnerusov text bol pritom akceptovaný za 2 týždne a jeho komentátori boli do výskumu priamo zapojení.  Zásadná kritika sa však týkala metodológie. Autor totiž porovnával deti vyrastajúce s biologickými rodičmi v stabilných heterosexuálnych manželstvách s tými, ktorých rodičia sa rozviedli alebo manželstvo sa rozpadlo na základe mimomanželského homosexuálneho vzťahu jedného z nich. Rozdiely vo výsledkoch teda neboli spôsobené samotnou sexuálnou orientáciou rodičov, ale rozpadom rodiny. Ako píšu výskumníci, porovnateľná vzorka by v tomto prípade bola z rodín, ktoré sa rozpadli z iných dôvodov. Nie je totiž dôvod veriť, že rozpad manželstva z akéhokoľvek dôvodu by v najmä prípade sociálne slabších rodín ovplyvnil deti inak. Vice-versa, porovnateľná vzorka pre stabilné heterosexuálne rodiny sú stabilné rodiny rodičov rovnakého pohlavia.

Čo sa však Regnerusovi v tomto prípade nesporne podarilo je to, že dokázal negatívny vplyv náboženského presvedčenia na vedeckú objektivitu. Sám Regnerus priznal, že jeho vedecká práca a katolícke vierovyznanie sú neoddeliteľné. Skutočnosť, že katolícka viera vidí homosexualitu ako hriech, je pritom asi už zbytočné zdôrazňovať. Navyše sa ukázalo, že štúdia podporená sumou 640.000 USD účelovo tak, aby bola k dispozícii pred rozhodovaním Najvyššieho súdu USA v najdôležitejších otázkach ohľadom manželstiev párov rovnakého pohlavia[xiii]. Nezhody v termínoch okolo štúdie, ktorej vyhodnotenie bolo zaslané do časopisu 20 dní predtým, ako bol ukončený zber dát, len dokresľujú účelovosť celého projektu.[xiv]

Závery?

Najlepší záujem dieťaťa je dokázateľne vyrastať v stabilnom, milujúcom a bezpečnom rodinnom prostredí. Je pritom úplne jedno, či je takáto rodina tvorená rodičmi rôznej rasy, národnosti alebo rôzneho či rovnakého pohlavia. Láska a starostlivosť totiž nie je funkciou pohlavných orgánov, ale ľudského mozgu, empatie a správnej výchovy. Ak ale existuje reálny problém, ktorý ohrozuje deti homosexuálnych rodičov, tak je to stigmatizácia okolia a ne/tolerancia spoločnosti.

Akékoľvek tvrdenia o tom, že páry rovnakého pohlavia nie sú vhodnými rodičmi, že ide o sociálny experiment alebo že je to proti záujmu detí, sú dokázateľne zavádzajúce a nepodložené.  Založené na predsudkoch a negatívnych emóciách. Nie však na faktoch. A to zdôrazňované právo dieťaťa na matku a otca je síce teoreticky pekné, ale v praxi často porušované a nevymožiteľné. Deti z jednorodičovských rodín, ktoré tápajú na hranici chudoby, lebo jeden z rodičov – spravidla otec – neplatí výživné, môžu o tom povedať svoje.

Akákoľvek otázka v duchu „Kde je mama?“ alebo „Kde je otec?“ by teda mala byť zodpovedaná protiotázkou „Aká mama? Aký otec?“. Ak totiž spochybníme schopnosť ľudí vychovávať deti len na základe ich sexuálnej orientácie, prečo sa nepozrieť rovnako kriticky aj na iné skupiny? Čo takto vziať do úvahy farbu pleti, zdravotné postihnutie, vierovyznanie či sociálne postavenie a začať produkovať štúdie a argumenty o tom, že ľudia s určitými atribútmi môžu byť horšími rodičmi? Že by bolo spoločensky vhodné uprieť im právo rodičovstva. Že by to bolo diskriminujúce? Zaváňajúce eugenikou? Áno, bolo... tak prečo to nie je diskriminujúce pri sexuálnej orientácii?


[ii] Gartrell, N., Bos, H.M.W., Peyser, H., et al. (2012) Adolescents with Lesbian Mothers Describe Their Own Lives. Journal of Homosexuality, 59:9, 1211-1229. https://www.nllfs.org/images/uploads/pdf/nllfs-adolescents-with-lesbian-mothers-2012.pdf

[iii] Bos, H.M.W., Gartrell, N., Van Balen F., Peyser H., et al. (2008) Children in planned lesbian families: A cross-cultural comparison between the USA and the Netherlands. American Journal of Orthopsychiatry. 78(2):211-219. https://www.nllfs.org/images/uploads/pdf/NLLFS-children-in-planned-lesbian-families-2008.pdf

[v] Bos, H.M.W., Goldberg, N., van Gelderen, L., & Gartrell, N. (2012) Male Role Models, Gender Role Traits, and Psychological Adjustment. Gender & Society. DOI: 10.1177/0891243212445465. https://www.nllfs.org/images/uploads/pdf/gender-and-society-2012-bos.pdf

[vii] Ellen C. Perrin, MD, MA, Benjamin S. Siegel, MD, the COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF CHILD AND FAMILY HEALTH: Promoting the Well-Being of Children Whose Parents Are Gay or Lesbian. American Academy of Pediatrics. Technical Report pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/03/18/peds.2013-0377

[x] Simon R Crouch*, Elizabeth Waters, Ruth McNair, Jennifer Power and Elise Davis: Parent-reported measures of child health and wellbeing in same-sex parent families: a cross-sectional survey.  www.biomedcentral.com/1471-2458/14/635/abstract

Zdroj článku http://spuntik.zoznam.sk/cl/1000706/1409139/Deti-parov-rovnakeho-pohlavia-su-stastnejsie

[xi] Mark Regnerus: How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study. Department of Sociology and Population Research Center, University of Texas at Austin, 1 University Station A1700, Austin, TX 78712-0118, United States

[xii] Letter to the editors and advisory editors of Social Science Research https://familyinequality.wordpress.com/2012/06/29/200-researchers-respond-to-regnerus-paper/

Bookmark and Share

Hodnotenie

7

Tento článok zatiaľ hodnotilo 697 čitateľov

Ako funguje hodnotenie článkov?

Odporúčame

Video

Čo s utečencami? vačší format, videoarchív


Fotoreport

Výstava v átriu

Čoskoro otvoríme našu fotogalériu.

Occupy Wall Street
Occupy Wall Street 5 Occupy Wall Street 4 Occupy Wall Street 3 Occupy Wall Street 2 Occupy Wall Street 1
Kreacionistické múzeum Petersburg (5) Kreacionistické múzeum Petersburg (4) Kreacionistické múzeum Petersburg (3) Kreacionistické múzeum Petersburg (2) Kreacionistické múzeum Petersburg (1)

Copyright © 2007 - 2018 jeToTak.sk. Všetky práva vyhradené. ISSN 1337-8872

Využívame spravodajstvo z databázy ČTK, ktorej obsah je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupňovanie tohoto obsahu či jeho častí verejnosti,
a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu ČTK výslovne zakázané. Copyright (2003) The Associated Press (AP) - všetky práva vyhradené.
Materiály agentury AP nesmú byť ďalej publikované, vysielané, prepisované alebo redistribuované.

Design by MONOGRAM and Maroš Schmidt, Technology by MONOGRAM – TYPO3 Specialist